Ruchomości

Burcek Anna - sprzedaż wierzytelnościSyndyk masy upadłości Anny Burcek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 221/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci wierzytelności przysługującej od Marka Gorzeli w kwocie należności głównej 236.295,40 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100) wraz z należnościami ubocznymi. Wierzytelność wynika z prawomocnych wyroków:

  1. Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2017 r., sygn. akt I C 816/14

  2. Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11.09.2019 r., sygn. akt I ACa 185/18

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż 23.630,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych).

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Oferty spełniające wszystkie wymagania regulaminu konkursu ofert składać należy w formie pisemnej, tylko drogą pocztową, w zamkniętej kopercie na adres: Krzysztof Kubica – syndyk masy upadłości Anny Burcek, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2021 r. z dopiskiem na kopercie „sygn. akt XII GUp 221/21 – zakup wierzytelności”.

  2. Oferta powinna zawierać w szczególności oznaczenie składającego ofertę, przedmiot oferty oraz zaoferowaną cenę w kwocie brutto i termin jej płatności.

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2021 r. o godz. 9.30 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A przed notariuszem Hubertem Bochenkiem. 

  4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

  5. Regulamin konkursu jest dostępny poniżej. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 663 505 550 lub mailowo pod adresem: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl.

 

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Adres do korespondencji:
ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów

Adres biura:
ul. Mickiewicza 4, II piętro
43-430 Skoczów
 
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko