Licencja doradcy
restrukturyzacyjnego nr 548

REST
RUKTUR
YZACJE

upadłości

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Witam na stronie

Biura doradcy restrukturyzacyjnego

Krzysztofa Kubicy

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Weryfikacji przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Przygotowania wniosku o ogłoszeniu upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • Reprezentowania dłużnika przed sądami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi na mocy art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
 • Prowadzenia negocjacji z wierzycielami w przedmiocie zachowania nieruchomości w upadłościach konsumenckiej z opcją układu, czy przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego


restrukturyzacja upadłości skoczów

Restrukturyzacja

Czytaj więcej
doradca restrukturyzacyjny cieszyn

Prowadzone postępowania upadłościowe / Restrukturyzacyjne

Czytaj więcej
doradca restrukturyzacyjny skoczów

Wyprzedaż majątku

RuchomościNieruchomości

Co to jest upadłość?

Rodzaje upadłości

Upadłość

Upadłość, potocznie zwana bankructwem lub plajtą, stanowi procedurę wszczynaną w przypadku niewypłacalności firmy (dłużnika), która opiera się na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli zadłużonej firmy, Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 poz. 1228) upadłość jest postępowaniem prowadzonym w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

upadłość cieszyn

UPADŁOŚĆ Konsumencka

upadłość konsumencka bielsko

cechy postępowania upadłościowego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej:

UPADŁOŚĆ Przedsiębiorstwa

upadłość konsumencka żywiec

cechy postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorstw:

 • celem postępowania jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu oraz umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym

 • wniosek o ogłoszenie upadłości jest przywilejem dla dłużnika, dlatego musi on spełnić określone w ustawie warunki, aby została ogłoszona upadłość konsumencka

 • konsument nie musi dysponować żadnym majątkiem, opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to tylko 30,- PLN, koszty postępowania mogą być tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa, a w końcowym efekcie również ostatecznie poniesione przez Skarb Państwa

 • konsument może mieć tylko jednego wierzyciela, aby mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

 • z ceny sprzedaży nieruchomości konsumenta, syndyk wydziela kwotę, stanowiącą równowartość dwuletniego czynszu najmu mieszkania dla dłużnika i jego rodziny według szacunków na lokalnym rynku

 • wykonanie planu spłaty wierzycieli ustalonego przez sąd skutkuje umorzeniem niespłaconych zobowiązań i całkowitym oddłużeniem. W przypadku braku jakiegokolwiek majątku planu spłaty nie sporządza się i oddłużenie następuje od razu.

 • celem nadrzędnym jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli

 • wniosek o ogłoszenie upadłości musi zostać złożony w terminie 30 dni od daty powstania niewypłacalności, niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz karną

 • przedsiębiorca musi dysponować określonym majątkiem, aby sąd mógł ogłosić jego upadłość. Zobowiązany jest wnieść opłatę za złożenie wniosku (1000,- PLN) oraz zaliczkę na koszty postępowania. Brak wpłaty powoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak środków nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie

 • przedsiębiorca musi mieć minimum dwóch wierzycieli, aby mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

 • nieruchomość przedsiębiorcy, jako składnik masy upadłościowej, podlega sprzedaży, a potrzeby mieszkaniowe przedsiębiorcy nie są uwzględniane.

Rodzaje upadłości wobec przedsiębiorców:

Upadłość likwidacyjna Układ w upadłości Pre-pack

Upadłość likwidacyjna

Wiąże się ze sprzedażą majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy, co ma spowodować zaspokojenie roszczeń wierzycieli uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi. Przejętym i zabezpieczonym majątkiem zarządza wówczas syndyk. Dokonywana jest wtedy, kiedy dotychczasowe działanie zadłużonego przedsiębiorcy nie daje podstaw dla jego wiarygodności oraz rzetelności w wykonaniu układu.

Układ w upadłości

Polega na kontynuowaniu działalności przedsiębiorcy, mimo prowadzonego postępowania upadłościowego, dzięki zawartemu z wierzycielami układowi. W toku postępowania układowego należy dokonać restrukturyzacji zobowiązań upadłego przedsiębiorcy, głównie poprzez: zmniejszenie sumy długów, odroczenie wykonania zobowiązań, konwersję wierzytelności na udziały bądź akcje, rozłożenie spłaty długów na raty, uchylenie, zmianę lub zamianę prawa zabezpieczającego wierzytelność. Wszystkie propozycje układowe mogą być zgłaszane przez dłużnika, syndyka albo radę wierzycieli.

Pre-pack

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo upadłościowe wprowadziła nowość w postępowaniu upadłościowym, tzw. przygotowaną likwidację. Polega ona na znalezieniu inwestora, który przejmie upadającą firmę, a jej dotychczasowy właściciel ogłasza upadłość. Przedsiębiorca musi samodzielnie znaleźć inwestora, który zechce odkupić upadającą firmę za cenę korzystniejszą od kwoty, którą uzyskałby syndyk w postępowaniu likwidacyjnym (musi to być kwota korzystniejsza dla wierzycieli). W celu przeprowadzenia przygotowanej likwidacji dłużnik składa do sądu dwa wnioski – o zatwierdzenie warunków sprzedaży i o ogłoszenie upadłości, które są rozpatrywane jednocześnie. Po zatwierdzeniu warunków i ogłoszeniu upadłości następuje podpisanie umowy sprzedaży pomiędzy syndykiem masy upadłościowej a inwestorem.

upadłość cieszyn

Zawarcie ugody

Z wierzycielami przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja

Ustawa - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, 1298) ma zasadnicze znaczenie dla prowadzenia biznesu w niesprzyjających warunkach gospodarczych. Ustawodawca postawił na przetrwanie przedsiębiorstwa drogą zawarcia układu z wierzycielami.

restrukturyzacja upadłości żywiec

 

 

W przypadku istnienia jakiejkolwiek szansy na zawarcie porozumienia z wierzycielami, można przeprowadzić jedno z cztery rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu – prowadzone bez udziału sądu,

 • przyspieszone postępowanie układowe – zawarcie układu w trybie przyśpieszonym po sporządzeniu i zatwierdzeniu listy wierzytelności przez sąd,

 • postępowanie układowe,

 • postępowanie sanacyjne – postępowanie polegające na głębokiej restrukturyzacji zobowiązań, majątku, kontraktów handlowych i zatrudnienia przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

 

upadłość konsumencka bielsko

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru procedury, którą zamierza przeprowadzić. Dowolność wyboru rodzaju postępowania ograniczona jest jednak liczbą wierzytelności spornych, czyli takich, których istnienie jest kwestionowane lub takich, wobec których toczy się postępowanie sądowe. W przypadku, gdy wierzytelności spornych jest więcej niż 15 proc. całej sumy zadłużenia, przedsiębiorca ma do wyboru tylko postępowanie układowe albo sanacyjne. Wybór postępowania zależy również od zakresu planowanych działań restrukturyzacyjnych oraz wysokości i struktury zobowiązań, gdyż restrukturyzacją można objąć część zobowiązań np. tych, których restrukturyzacja będzie mieć decydujący wpływ na funkcjonowanie firmy.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia restrukturyzacji jest dobrze przygotowany plan restrukturyzacyjny. Przygotowanie takiego planu jest skomplikowanym procesem, wymagającym szerokiej wiedzy z różnych dziedzin. Dlatego niezbędna będzie profesjonalna pomoc w jego sporządzeniu.

doradca restrukturyzacyjny skoczów

 

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Adres do korespondencji:
ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów

Adres biura:
ul. Mickiewicza 4, II piętro
43-430 Skoczów
 
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko