Nieruchomości

Trzebinia - działki budowlane 

 

Syndyk masy upadłości Joanny Wasyl osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:

a)    1/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,15 ha, położonej w Trzebini przy ul. Polnej, obejmującej działkę nr 2868/9, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00059324/7, za cenę wywoławczą 16.766,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 00/100);


b)    1/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,15 ha położonej w Trzebini przy ul. Polnej, obejmującej działkę nr 2868/10, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00059324/7, za cenę wywoławczą 16.766,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć 00/100);


c)   1/24 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0379 ha w Trzebini przy ul. Polnej, obejmującej działkę nr 2868/5, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00088721/2, za cenę wywoławczą 640,00 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści 00/100). 

 

Uwaga: brak jest możliwości nabycia tylko i wyłącznie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Trzebini w rejonie ul. Polnej (droga dojazdowa), obejmującej działkę nr 2868/5 wpisaną w księgę wieczystą nr KR1C/00088721/2.

 

Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 26.06.2020 r. w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie na adres: Krzysztof Kubica, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów z dopiskiem na kopercie "oferta na zakup nieruchomości Joanny Wasyl, sygn. akt VI GUp 49/19". O zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu do Biura Syndyka.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego akceptacja oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. odpowiednio: 

ad. a) 1.676,60 zł, 

ad. b) 1.676,60 zł, 

ad. c) 64,00 zł. 

Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości Joanny Wasyl prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 71 1090 2008 0000 0001 4234 9226 do dnia 24.06.2020 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego) z dopiskiem "wadium-przetarg VI GUp 49/19 + numer działki". 

 

W przypadku zamiaru złożenia oferty na więcej niż jedną nieruchomość należy uiścić wadium za każdą z nieruchomości. W przypadku wpłacenia wadium tylko za jedną nieruchomość i jednoczesnego złożenia oferty na pozostałe nieruchomości, pod uwagę będzie brana tylko ta oferta, na którą zostało uiszczone wadium.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A przed notariuszem Hubertem Bochenek.  

 

Konkurs ofert przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem, który znajduje się poniżej oraz w siedzibie syndyka i aktach postępowania upadłościowego Joanny Wasyl, sygn. akt VI GUp 49/19 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy. 

Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia, unieważnienia konkursu ofert, niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.  

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko