Nieruchomości

Strumień - dom mieszkalny + budynek usługowySyndyk masy upadłości Dariusza Rajwa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż:

  • prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 155,66 moraz budynkiem usługowym o pow. użytkowej 107,03 m2 położonej w Strumieniu przy ul. Kolejowej 3, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00012359/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Nieruchomość obejmuje działkę nr PGR 403/3 o powierzchni 0,1042 ha. 

za cenę wywoławczą 466.900,00  (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 46.690,00  należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Rajwa prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr  92 1090 2590 0000 0001 4744 0669 do dnia 30.06.2021r. z dopiskiem „wadium-konkurs ofert VI GUp 529/20 of” (decyduje data uznania rachunku bankowego). 

 

Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, którego treść znajduje się poniżej. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży (plik do pobrania) i jego bezwarunkowa akceptacja. Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sprzedaży, odstąpienia, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową - listem poleconym lub osobiście, w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 02.07.2021r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Dariusza Rajwa, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 529/20 of - zakup nieruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości tylko po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2021r. o godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A przed notariuszem Hubertem Bochenkiem. Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest wymagana.

 

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Adres do korespondencji:
ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów

Adres biura:
ul. Mickiewicza 4, II piętro
43-430 Skoczów
 
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko