Nieruchomości

Lyski - działka zabudowana dwoma budynkamiSyndyk masy upadłości Józefa Fidala, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w aukcji na sprzedaż:

 

za cenę wywoławczą 116.300,00 zł (sto szesnaście tysięcy trzysta złotych 00/100).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 11.630,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości Józefa Fidala prowadzony przez Alior Bank SA nr 16 2490 0005 0000 4600 2626 1724 do dnia 13 listopada 2020 r. z dopiskiem „wadium-konkurs ofert VI GUp 86/20” (decyduje data uznania rachunku bankowego). 

 

Sprzedaż nieruchomości oraz aukcja przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, którego treść znajduje się poniżej. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego akceptacja.

 

Aukcja odbędzie się w dniu 18 listopada 2020r. o godz. 14.00 w sali 56 w siedzibie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24. Przed przystąpieniem do aukcji należy przekazać syndykowi wypełnioną kartę licytanta oraz oświadczenia licytanta.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu sprzedaży do czasu rozpoczęcia aukcji. Ma również prawo do zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert oraz ma prawo unieważnić aukcję bez podania przyczyny.

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko