Nieruchomości

Kozy - lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnymSyndyk masy upadłości Jerzego Honkisz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:

 

za cenę wywoławczą 117.091,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 11.710,00  należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Honkisz prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr 39 1090 2590 0000 0001 4744 0556 do dnia 30.06.2021r. z dopiskiem „wadium-konkurs ofert VI GUp 525/20 of” (decyduje data uznania rachunku bankowego). 

 

Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, którego treść znajduje się poniżej. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży (plik do pobrania) i jego bezwarunkowa akceptacja. Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową - listem poleconym lub kurierem, w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 02.07.2021r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Jerzego Honkisz, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 525/20 of - zakup nieruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości tylko po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2021r. o godz. 8.30 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A przed notariuszem Hubertem Bochenkiem. Obecność oferentów podczas otwarcia ofert nie jest wymagana.

 

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Adres do korespondencji:
ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów

Adres biura:
ul. Mickiewicza 4, II piętro
43-430 Skoczów
 
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko