Nieruchomości

Kobielice - działka zabudowanaSyndyk masy upadłości Bogdana Malcharek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie pisemnych ofert na sprzedaż:

 

za cenę wywoławczą 19.416,00 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 00/100).

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 04.09.2020 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Bogdana Malcharek, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 68/20 - oferta na zakup nieruchomości Bogdana Malcharek” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.940,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości Bogdana Malcharek prowadzony przez Alior Bank SA nr 02 2490 0005 0000 4600 1637 5154 do dnia 02.09.2020 r. z dopiskiem „wadium-konkurs ofert VI GUp 68/20” (decyduje data uznania rachunku bankowego). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

 

Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem (plik do pobrania). Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2020r. o godz. 09.30 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przed notariuszem Hubertem Bochenkiem.

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko