Nieruchomości

Hażlach - 1/2 udziału w działce niezabudowanejSyndyk masy upadłości Danuty Piłat osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:

a)    ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.258 m2 położonej w Hażlachu przy ul. Cieszyńskiej, obejmującej działkę nr 1822/21, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr BB1C/00108280/1, za cenę wywoławczą 9.900,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100).

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19.08.2020 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Danuty Piłat, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 166/18 of - oferta na zakup nieruchomości Danuty Piłat” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego akceptacja oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 990,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości Danuty Piłat prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 96 1090 2008 0000 0001 4146 9762 do dnia 17.08.2020 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego) z dopiskiem "wadium-przetarg VI GUp 166/18". 

 

Konkurs ofert przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem, który znajduje się poniżej oraz w siedzibie syndyka i aktach postępowania upadłościowego Danuty Piłat, sygn. akt VI GUp 166/18 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy. 

Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości tylko po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2020 r. o godz. 8.30 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A przed notariuszem Hubertem Bochenek.  

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia, unieważnienia konkursu ofert, niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.  

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko