Nieruchomości

Grodziec - 1/4 udziału w mieszkaniu oraz w budynku gospodarczymSyndyk masy upadłości Janiny Boczoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie pisemnych ofert na sprzedaż:

  1. niewydzielonego udziału w 1/4 części w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Grodźcu w rejonie ul. Winnica, gm. Jasienica pow. bielski, woj. śląskie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 41,90 m2 usytuowany na parterze trzykondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Mieszkanie sklada się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc i spiżarki. Do mieszkania przynależy piwnica gospodarcza o pow. 7,80 m2. Lokal mieszkalny posiada założoną księgę wieczystą nr BB1B/00071531/6 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. Z lokalem związny jest udział wynoszący 19/100 w działce gruntu i częściach wspólnych budynku. Nieruchomość wspólna obejmuje współużytkowanie wieczyste działki gruntu 83/35 obrębu Grodziec w pow. łącznej 0,2196 ha i własność części wspólnych budynku. Cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100);
  2. niewydzielonego udziału w 1/4 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki 83/39 wraz z udziałem w 1/4 części prawa własności budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 19,40 m2 położonego w Grodźcu w pobliżu w/w budynku wielorodzinnego. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr BB1B/00071530/9. Cena wywoławcza wynosi 870,00  (osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 01.10.2020 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Janiny Boczoń, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 7/19 - oferta na zakup nieruchomości Janiny Boczoń” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. odpowiednio 700,00 zł oraz 87,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości Janiny Boczoń prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 06 1090 2008 0000 0001 41 9303 do dnia 29.09.2020 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 

 

Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem (plik do pobrania). Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020r. o godz. 8.30 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przed notariuszem Hubertem Bochenkiem.

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko