Nieruchomości

Brenna - 1/3 udziału w mieszkaniuSyndyk masy upadłości Anny Konieckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie pisemnych ofert na sprzedaż:

  • niewydzielonego udziału w wysokości 1/3 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 posadowionego w budynku dwulokalowym w Brennej przy ul. Wyzwolenia, woj. śląskie objętego księgą wieczystą BB1C/00101205/3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą BB1C/00003595/6. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 76,01 m2 usytuowany jest na parterze trzykondygnacyjnego budynku. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc i spiżarki. Do mieszkania przynależy piwnica, garaż i strych. Cena wywoławcza udziału wynosi 24.500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięććset złotych 00/100).

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim przesyłką pocztową w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 17.12.2020 r. na adres: Krzysztof Kubica syndyk masy upadłości Anny Konieckiej, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, z czytelnym napisem na kopercie: „sygn. akt VI GUp 98/20 - oferta na zakup nieruchomości Anny Konieckiej” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2.450,00 zł należy wpłacić na rachunek masy upadłości Anny Konieckiej prowadzony przez Alior Bank SA nr 38 2490 0005 0000 4600 8042 1666 do dnia 15.12.2020 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 

 

Sprzedaż nieruchomości oraz konkurs ofert przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem (plik do pobrania). Oferty niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości tylko po wcześniejszym kontakcie z syndykiem.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz niedokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2020r. o godz. 13.30 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przed notariuszem Hubertem Bochenkiem.

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko